“Als we onze ideeŽn over hoe het leven zou moeten zijn
los kunnen laten, dan begint het leven zijn magische eigenschappen te openbaren.„
Adyashanti
Nieuws & Agenda
Wat is het Pollen Voedsel Syndroom?
 Pollen Voedsel Syndroom is een allergische reactie die optreedt wanneer iemand die allergisch is voor bepaalde pollen, zoals graspollen of lees verder >>

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN


Artikel 1. Definities:
Praktijk Erika: de natuurgeneeskundige praktijk Erica dat met levering van diensten aan klanten verwijst naar deze Algemene Voorwaarden
De klant: elke natuurlijke of rechtspersoon die diensten afneemt van de praktijk ofwel degene voor wiens rekening diensten worden geleverd.
Diensten: alle behandelingen (hoe ook genaamd) , verkoop van middelen en andere werkzaamheden van welke aard dan ook

Artikel 2. Toepasselijkheid:
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle te leveren diensten. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op aangegane levering van diensten aan klanten.
 • Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voorzover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3. Totstandkoming levering diensten:
 • De levering van diensten aan de klant komen tot stand nadat de klant zich heeft aangemeld en een afspraak heeft gemaakt voor een bepaalde dienst. Hetzij telefonisch, hetzij mondeling in de praktijk of via de e-mail.
 • Afspraken die buiten deze leveringsvoorwaarden tot stand komen dienen schriftelijk aangevraagd te worden en goedgekeurd te zijn door Praktijk Erica.

Artikel 4. Uitvoering levering diensten:
 • Praktijk Erica zal zich inspannen de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
 • Indien er zich omstandigheden voordoen die bij de start van de behandeling niet waren voorzien, waardoor het oorspronkelijk overeengekomen behandelplan aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt, hebben Praktijk Erica en de klant beiden het recht van verdere voortzetting van de behandeling af te zien. Artikel 5 is in dat geval onverkort van toepassing. Bij voortzetting van de behandeling zullen aangepaste en nieuwe condities toegevoegd worden aan het behandelplan en daarmee een geheel vormen.

Artikel 5. Verplichtingen en rechten van de klant:
 • De klant draagt er zorg voor dat alle relevante bekende informatie t.a.v. zijn gezondheid bekend is in de praktijk.
 • De klant draagt ten alle tijde zelf de verantwoording voor zijn eigen gezondheid.
 • De klant kan ten alle tijden stoppen met het afnemen van diensten van de praktijk. Openstaande facturen dienen dan nog wel betaald te worden.

Artikel 6. Vertrouwelijkheid:
 • Praktijk Erica is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de klanten tegenover derden volgens de richtlijnen van de wet BIG en de beroepsvereniging VNT in het kader hiervan zullen wij alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de klant.

Artikel 7. Prijzen:
 • Onze prijzen zijn inclusief omzetbelasting. Prijzen worden steeds in januari opnieuw vastgesteld, rekening houdend met de markt. Dit zal tijdig aan de klant kenbaar worden gemaakt.

Artikel 8. Betaling:
 • Onze diensten worden aan de klant direct na behandeling in rekening gebracht. Betalingen uitsluitend per pin of contant tenzij schriftelijk overeengekomen dat deze op rekening betaald kunnen worden. Indien op rekening betaald wordt, dient dit binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van de bank of girorekening als de dag van betaling.
 • Het debiteurenbeheer van de praktijk is als volgt: de 1e herinnering wordt verzonden bij 30 dagen na factuurdatum, de aanmaning na 40 dagen en wij geven de vordering uit handen als na 50 dagen de betaling nog niet bij ons binnen is.
 • Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van €50,= alles exclusief omzetbelasting.
 • Indien betaling niet binnen 6 weken na vervaldatum plaats vindt, kunnen wij de uitvoering van de behandeling opschorten.
 • Indien een behandeling wordt afgezegd dan zijn wij genoodzaakt deze in rekening te brengen. Binnen 24 uur afbellen geldt een tarief van 100% van de rekening, dit geldt ook in het geval van ziekte!
 • Afspraken t.a.v. gespreide betaling of andere betalingsregelingen zijn alleen bindend als deze schriftelijk door Praktijk Erica zijn bevestigd.


Artikel 9. Aansprakelijkheid:
 • De resultaten van de verrichte diensten zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten de invloed vallen van Praktijk Erica. Ofschoon de geleverde dienst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Praktijk Erica derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar geleverde diensten.
 • De praktijk heeft hierin een inspanningsplicht en geen resultaatsverplichting
 • De praktijk is tegenover de klant slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de geleverde dienst voorzover deze vermeden hadden kunnen worden, indien de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop in de gegeven situatie gerekend mocht worden, in acht waren genomen. In geen geval zal deze aansprakelijkheid van de praktijk verder strekken dan het bedrag van de voor hem desbetreffende diensten verschuldigde honoraria.
 • Ingeval van reclame zijn wij, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door ons wordt vastgesteld, uitsluitend gehouden tot:
  a. Terugbetaling van de ontvangen creditering van de aan de klant gezonden factuur, alles voor zover de factuur op de geleverde gebrekkige zaken betrekking heeft
  b. een in overleg met de klant te betalen schadeloosstelling in andere vorm dan hiervoor bedoeld.

Artikel 10. Geschillen:
 • Indien door of naar aanleiding van de geleverde dienst een geschil rijst tussen de klant en de praktijk, dan zullen partijen trachten dit geschil door minnelijk overleg op te lossen.
 • Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling.
 • Indien het geschil hierdoor niet wordt opgelost, dan zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter.
 • Op alle door onze geleverde diensten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 11. Algemene bepalingen:
 • Tegenover deze voorwaarden zijn eventuele gestelde voorwaarden van de klant voor onze praktijk niet verbindend, tenzij deze schriftelijk bij het aangaan van de behandeling door onze praktijk zijn geaccepteerd. In deze ter beoordeling aan Praktijk Erica.
Praktijk Erica
Praktijk voor natuurgeneeskunde
Assen
Nederland